WIE ZIJN WE

De bezoeker wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij of zij zich bevindt op de website die eigendom is van ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK, LTD, gevestigd te Regus Falcon Drive, Cardiff Bay, Cardiff, Wales, CF10 4RU, Verenigd Koninkrijk, en met bedrijfsnummer 06785315.

U kunt met ons contact opnemen via het hierboven vermelde postadres, of via het telefoonnummer +44 1989320006, ofwel via het e-mailadres info@aldaniti.net.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De algemene voorwaarden van onderhavige juridische mededeling bepalen de toegang tot en het gebruik van de webpagina die Aldaniti International Network, LTD, voortaan “het BEDRIJF”, in principe gratis ter beschikking stelt van de internetgebruikers, zonder dat dit uitsluit dat deze omstandigheid in de toekomst kan veranderen.

De toegang ertoe impliceert het aanvaarden, zonder voorbehoud, van deze voorwaarden. Het gebruik van bepaalde diensten die op deze site worden aangeboden wordt bovendien beheerst door de specifieke voorwaarden voor elk geval, waarvan de aanvaarding wordt begrepen door het loutere gebruik van dergelijke diensten.

MACHTIGING

De visualisering, het afprinten en het gedeeltelijke downloaden van de inhoud van de webpagina wordt uitsluitend gemachtigd indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. dat deze compatibel zijn met de opzet van de webpagina;
 2. dat deze uitsluitend worden uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van de informatie erop voor persoonlijk en privaat gebruik. Gebruik ervan met commerciële doeleinden of voor distributie, openbare mededeling, transformatie of decompilatie is strikt verboden.
 3. De inhoud die op de webpagina wordt uiteengezet mag op generlei wijze gewijzigd worden.
 4. Geen enkele grafiek, icoon of afbeelding die op de webpagina ter beschikking is mag worden gebruikt, gekopieerd of verspreid zonder de rest van de beelden die ermee gepaard gaan.

Het niet gemachtigde gebruik van de informatie op de webpagina, het doorverkopen ervan, of elke inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van het BEDRIJF zal leiden tot de overeenkomstige wettelijke verantwoordelijkheden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

> ALGEMEEN

Zowel de toegang tot de website als het niet toegelaten gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie die erop te vinden is, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van wie deze uitvoert.

Over de werking en de beschikbaarheid van de Website

Het BEDRIJF behoudt zich het recht toe op om het even welk moment en zonder dat daarvoor voorafgaande waarschuwing vereist is wijzigingen en actualiseringen aan te brengen aan de informatie op de webpagina, de configuratie en opmaak ervan, en van de toegangsvoorwaarden.

Het BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor de beveiligingsfouten die kunnen voorvallen of de schade die kan worden toegebracht aan het informaticasysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die hierop zijn opgeslagen, als gevolg van:

 1. de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt aangewend voor het maken van de verbinding met de diensten en inhoud van de webpagina;
 2. een slechte werking van de browser;
 3. het gebruik van niet geactualiseerde versies ervan.

Het BEDRIJF maakt gebruik van programma's voor virusdetectie om alle Inhoud te controleren die het op de Website plaatst. Desalniettemin garandeert het BEDRIJF de afwezigheid van virussen of andere elementen niet die door derden, van buiten het BEDRIJF, op de website zijn toegevoegd, en die kunnen leiden tot verstoringen in de fysieke of logische systemen van de Gebruikers, of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systeem zijn opgeslagen. Als gevolg daarvan is het BEDRIJF in geen enkel geval verantwoordelijk voor enigerlei schade of nadeel, van welke aard ook, die het gevolg zouden kunnen zijn van de aanwezigheid van virussen of andere elementen die verstoringen kunnen teweegbrengen in de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruikers.

Daarnaast gebruikt het BEDRIJF op zijn Website verschillende beschermingsmaatregelen tegen informatica-aanvallen van derden. Desalniettemin garandeert het BEDRIJF niet dat het uitgesloten is dat niet-gemachtigde derden toegang verkrijgen tot het soort gebruik van de Website dat de Gebruiker uitvoert, noch tot de vorm, kenmerken en omstandigheden van dit gebruik. Als gevolg daarvan zal het BEDRIJF in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de schade en nadelen die kunnen voortvloeien uit een dergelijk niet-gemachtigde toegang.

Het BEDRIJF garandeert niet dat onderbrekingen of fouten in de toegang tot de webpagina of de inhoud ervan onbestaande zijn, noch dat deze geactualiseerd is. Steeds wanneer er geen omstandigheden samenvallen die het onmogelijk of moeilijk maken, voert het BEDRIJF zo snel het op de hoogte wordt gesteld van zulke fouten, onderbrekingen in de verbinding of gebrek van actualisering van de inhoud alle taken uit die zulke fouten meestal oplossen, de verbinding herstellen en de inhoud actualiseren.

Het BEDRIJF behoudt zich het recht voor de toegang tot zijn Website of om het even welke inhoud ervan te onderbreken, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing.

Over de inhoud en de kwaliteit van de dienst

Het BEDRIJF neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich in verband met de inhoud die verenigd is op de Webpagina wanneer deze niet van het BEDRIJF zelf is, noch garandeert het de afwezigheid van virussen of andere elementen in deze inhoud die kan leiden tot storingen in het informaticasysteem (hardware en software), in de documenten of bestanden van de gebruiker, met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid voor de schade, van welke aard ook, die de gebruiker om deze reden kan oplopen.

In geval welke gebruiker, klant of derde ook van oordeel is dat de inhoud of de diensten geleverd op de pagina’s van derden onwettig zijn, of aan goederen of rechten van de gebruiker zelf, een klant of een derde schade toebrengen waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding, en in het bijzonder bestaande uit:

 1. activiteiten of inhoud die in aanspraak komen om beschouwd te worden als strafbaar in overeenstemming met de Spaanse strafbepalingen;
 2. activiteiten of inhoud die een inbreuk zijn op de rechten van intellectuele of industriële eigendom;
 3. activiteiten of inhoud die een gevaar zijn voor de publieke orde, het misdaadonderzoek, de openbare veiligheid en nationale defensie;
 4. activiteiten of inhoud die een gevaar zijn voor de bescherming van de openbare gezondheid, het respect voor de waardigheid van personen en het principe van niet-discriminatie, en de bescherming van de gezondheid en van kinderen.

Dit kan ter kennis gebracht worden van het BEDRIJF, maar het ontvangen erdoor van deze mededeling zal geen kennis veronderstellen met het oog op verantwoordelijkheid zoals voorzien in artikel 17 van de Wet op de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Het BEDRIJF stelt zich niet verantwoordelijk voor het gebrek aan nuttigheid of geschiktheid voor een specifiek gebruik van deze Website. Noch neemt het de verantwoordelijkheid op zich voor de schade die de gebruiker kan lijden door de fouten of nalatigheid waaraan de inhoud van deze website zou kunnen lijden, hoewel het zich er wel toe verbindt regelmatig de inhoud en informatie erop na te trekken en te controleren.

Over het gebruik van de webportal

Het BEDRIJF stelt zich in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat de Gebruiker kan maken van de Website of de Inhoud ervan, noch voor de schade en het nadeel dat daarvan het resultaat kan zijn.

Over de links naar andere websites

Elke link van derden naar de Website moet gebeuren naar de startpagina; het gebruik van “deep links”, “framing” of om het even welk ander gebruik van de inhoud van de webpagina door daartoe niet gemachtigde derden is dus ten strengste verboden.

De Gebruiker kan via deze Website toegang verkrijgen tot websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden.

De aanwezigheid van deze links is louter informatief, en is in geen geval een uitnodiging tot het afsluiten van producten of diensten die op de Website van de bestemming worden aangeboden. De toegang van de Gebruiker tot de inhoud is uitsluitend zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, en hij/zij moet zich richten naar de geldende gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het BEDRIJF niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk is voor welke schade of nadeel dan ook die het gevolg kunnen zijn van toegang tot deze links.

In geval het BEDRIJF effectief wetenschap heeft van het feit dat de inhoud of activiteit waarnaar verwezen wordt onwettig is, een misdrijf is of schade kan toebrengen aan goederen of rechten van een derde die het voorwerp kunnen uitmaken van schadevergoeding, zal het de nodige stappen ondernemen om die link zo snel mogelijk te verwijderen of onbruikbaar te maken.

> INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het gebruik van deze Webpagina geeft de gebruiker geen recht over merken, commerciële namen, onderscheidingstekens of ontwerp van welke aard ook die voorkomt op de Webpagina. De artikelen, nieuwsberichten, wetgeving en andere openbare inhoud waarvan de intellectuele eigendom niet toekomt aan het BEDRIJF worden uitsluitend gepubliceerd met de bedoeling informatie te verstrekken aan de gebruikers van deze pagina.

Het BEDRIJF is rechthebbende van de broncode, het ontwerp, de browsstructuur, de databases en de distinctieve elementen van de software van de Webpagina, evenals van de rechten van industriële en intellectuele eigendom van de inhoud die erop te vinden is.